AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Ochrana dat

Ochrana dat

Vaše soukromí je pro nás důležité a my se zavazujeme chránit vaše osobní údaje za všech okolností. Níže naleznete užitečné informace týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Moventum S.C.A. (dále jen Moventum) a také o vašich právech.

 

1. Kdo je správcem údajů a na koho se obrátit?

Moventum je správcem údajů a můžete nás kontaktovat prostřednictvím dohodnutých komunikačních prostředků.

Moventum S.C.A.

12, rue Eugene Ruppert  |  L-2453 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 154 200

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: dpo@moventum.lu

 

2. Jaké zdroje dat a údaje používáme?

Zpracováváme data, která dostáváme prostřednictvím smluvního vztah u s vámi. Údaje dostáváme buď přímo od vás, např. v souvislosti s otevřením účtu Moventum či zadáním příkazu, nebo nepřímo z veřejných rejstříků popřípadě od jiných třetích stran, v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Údaje, které o vás zpracováváme, zahrnují zejména osobní údaje, jako je vaše jméno, rodné číslo, datum narození, dokumenty Poznej svého zákazníka, adresa bydliště a e-mailová adresa, telefonní číslo, finanční informace, včetně platebních a transakčních záznamů a informace týkající se vašich aktiv, pasiv, výdělků a investic (včetně vašich investičních cílů), pověření, podpisů nebo jiných identifikátorů (např. ověřovacích údajů), profesních informací o vás (jako je vaše profese, pracovní zařazení, zaměstnavatel a pracovní zkušenosti), vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic, údaje přijaté v souvislosti s produkty a službami, které používáte, údaje související s daněmi, komunikace (např. výměna dopisů s vámi), reklamní a prodejní údaje (např. potenciální zajímavé produkty pro vás).

 

3. Pro jaké účely zpracováváme vaše údaje a na jakém právním základě?

3.1.        Pro plnění smluvních závazků

Vaše údaje zpracováváme pro plnění našich smluv s vámi, např. služby úschovy a provádění vašich příkazů a případně jiné investiční služby. Konkrétní účely zpracování údajů jsou stanoveny v souladu s konkrétním produktem a smlouvou, na který se vztahuje.

3.2.        Pro účely, které jsou v našem oprávněném zájmu

Vaše údaje můžeme také zpracovávat abychom mohli sledovat naše oprávněné zájmy nebo zájmy třetích stran. To se provádí pro následující účely:

- Pro klientské poradenské služby a obchod.

- Pro obecnou správu a vývoj našich služeb, systémů a produktů.

- Za účelem splnění interních požadavků společnosti Moventum a / nebo spřízněných společností Moventum, včetně řízení rizik a auditu aby bylo zajištěno řádné a odpovědné řízení společnosti Moventum a spřízněných společností.

- Pro zajištění bezpečnosti a kontinuity našich služeb (včetně IT služeb).

- Pro reklamu a průzkum trhu.

- Pro výkon právních nároků.

- Pro prevenci a vyšetřování trestné činnosti, jakož i pro prevenci podvodů.

- Pokud je to možné s ohledem na konkrétní účel, používáme při zpracování vašich údajů pseudonymizaci a anonymizaci.

 

3.3.        S vaším souhlasem

V některých případech mohou být vaše údaje zpracovány pouze s vaším souhlasem, například pro marketingové účely. S vaším výslovným souhlasem jsou také zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat na základě příslušných zákonů a předpisů.

 

3.4.        Pro splnění zákonné povinnosti

Moventum podléhá různým právním (např. zákony finančního sektoru, zákony proti praní špinavých peněz, daňové zákony) a regulačním povinnostem. Zpracovatelské činnosti prováděné za účelem zajištění plnění zákonných a regulačních povinností společnosti Moventum zahrnují mimo jiné prevenci podvodů a praní peněz, účetnictví, hodnocení a správa rizik (včetně vytvoření vašeho rizikového profilu, ověřování vašich zkušeností a znalostí v oblasti investic), investice, stanovení investičních preferencí, jakož i dodržování daňových oznamovacích povinností (CRS, FATCA).

 

4. Kdo zpracovává vaše data?

V rámci společnosti Moventum budou vaše údaje zpracovávány pouze určitými odděleními za účelem plnění našich smluvních nebo zákonných povinností nebo k plnění jejich příslušných úkolů (např. provoz, compliance, obchod a marketing). Kromě toho mohou vaše údaje obdržet následující subjekty:

 

- Námi jmenovaní zpracovatelé (tj. poskytovatelé služeb), zejména v oblasti IT služeb a tiskových služeb, kteří zpracovávají vaše údaje podle našich pokynů.

- Veřejné orgány a instituce (např. CSSF, ČNB) v případě zákonné nebo regulační povinnosti.

- Příslušní akcionáři,  zaměstnanci, konzultanti, zplnomocnění zástupci, finanční zprostředkovatelé, auditoři, poskytovatelé služeb a jakékoli přidružené nebo dceřiné společnosti Moventum (a jejich příslušní zplnomocnění zástupci, zaměstnanci, konzultanti).

- Subjekty, které jednají vašim jménem nebo s vámi mají obchodní vztah, například příjemci plateb, zplnomocnění zástupci, zprostředkovatelé, clearingové instituce, vypořádací a zúčtovací systémy, společnosti / fondy, ve kterých držíte cenné papíry / finanční nástroje (pokud tyto cenné papíry držíte u společnosti Moventum) atd.

- Specializované společnosti, jako je Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) a clearingové společnosti, které zpracovávají osobní údaje týkající se peněžních transakcí a které mohou pro tyto účely využívat zpracovatelská centra, která se nacházejí v Evropské unii nebo v zahraničí (zejména v USA).

- Externí správci fondů, kteří pro vás poskytují služby správy aktiv.

 

5. Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po celou dobu našeho vztahu, který zahrnuje také přípravu a podpis smlouvy. Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat po ukončení našeho vztahu pro provozní účely v souladu s příslušnými zákony a v souladu s povinnostmi uchovávání a dokumentace, které mimo jiné vyplývají z MiFID II a ze zákonů proti praní špinavých peněz. Doba uchovávání stanovená těmito zákony se pohybuje od pěti do deseti let. Konečně bude retenční doba určena také zákonnými promlčecími lhůtami, které mohou být, například podle občanského zákoníku (Občanský zákoník) nebo obchodního zákoníku, tři roky nebo dokonce v některých případech třicet let.

6. Předáváme vaše údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Vaše údaje předáváme do zemí mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP), pouze pokud je to nezbytné pro provedení vašich příkazů (např. Příkaz na transakce s cennými papíry), pro splnění zákonné povinnosti, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo když se naši poskytovatelé služeb nacházejí v zahraničí (v tom případě jsou implementována příslušná smluvní ochranná opatření zajišťující ochranu vašich dat).

 

7. Jaká další práva na ochranu údajů máte?

Za určitých zákonných podmínek máte právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Máte také právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů.

 

8. Do jaké míry používáme automatizované rozhodování?

Za určitých okolností může Moventum zpracovávat vaše osobní údaje automatizovaným rozhodováním. Pokud bychom se měli na takové zpracování v konkrétní situaci spoléhat, informovali bychom vás samostatně, pokud to od nás zákon vyžaduje. Za určitých okolností můžete požádat, aby se na vás nevztahovalo automatizované rozhodování, včetně profilování.

9. Kdy máte právo vznést námitku proti zpracování?

9.1.        Právo vznést námitku týkající se vaší konkrétní situace

Máte právo kdykoli ze závažných a oprávněných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy toto zpracování výslovně stanoví právní ustanovení.

 

9.2.        Právo vznést námitku, pro případ kde jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu

V zákonných mezích můžeme zpracovávat vaše údaje pro účely přímého marketingu. Proti zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing máte právo kdykoli vznést námitku. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány. Vaše právo vznést námitku není vázáno na žádné formality. Naše kontaktní údaje naleznete v části Informace o Moventum S.C.A. Pokud se chcete dozvědět více o zpracování dat ve společnosti Moventum a co to pro vás znamená, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.