AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Právní informace

Obchodní podmínky společnosti MOVENTUM S.C.A.

Směrnice o cookies

Zde si můžete přečíst naši směrnici o cookies (english)

ESG - udržitelné investování

Zde si můžete přečíst náš přístup k ESG (english)

Ochrana dat

Vaše soukromí je pro nás důležité a my se zavazujeme chránit vaše osobní údaje za všech okolností. Níže naleznete užitečné informace týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Moventum S.C.A. (dále jen Moventum) a také o vašich právech. 

1. Kdo je správcem údajů a na koho se obrátit?

Moventum je správcem údajů a můžete nás kontaktovat prostřednictvím dohodnutých komunikačních prostředků. 

Moventum S.C.A.
12, rue Eugène Ruppert | L-2453 Luxembourg

Tel.: 00352 26 154 200

Osoba pověřená ochranou údajů:
E-mail: dpo@moventum.lu

 

2. Jaké zdroje dat a údaje používáme?

Zpracováváme data, která dostáváme prostřednictvím smluvního vztahu s Vámi. Údaje dostáváme buď přímo od Vás, např. v souvislosti se založením účtu u společnosti Moventum nebo se zadáním příkazu, nebo nepřímo z veřejných rejstříků nebo třetích stran podle platných zákonů a nařízení. Údaje, které o Vás zpracováváme, obsahují zejména, ale nikoliv výhradně osobní údaje, jako je jméno, identifikační číslo, datum narození, podklady KYC (Know-your-customer), adresu bydliště a e-mailovou adresu, telefonní číslo, finanční informace včetně dokladů o platbách a transakcích a informace týkající se Vašich aktiv, závazků, příjmů nebo investic (včetně Vašich investičních cílů), doklady o oprávnění, podpisy nebo jiné jednoznačné identifikátory (např. ověřovací údaje), profesní informace o Vás (např. povolání, titul, zaměstnavatele a pracovní zkušenost), Vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic, údaje přijaté v souvislosti s produkty a službami, které používáte, daňově relevantní údaje, komunikaci (např. písemný styk s Vámi), reklamní údaje a údaje o prodeji (např. potenciálně zajímavé produkty pro Vás).

 

3. Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje?

3.1. Pro splnění smluvních povinností

Zpracováváme Vaše údaje kvůli splnění našich smluv s Vámi, např. služeb v oblasti úschovy a provádění Vašich příkazů a případně v souvislosti s jinými investičními službami. Konkrétní účely zpracování údajů jsou stanoveny v souladu s konkrétním produktem a příslušnou smlouvou.

3.2. Pro účely, které jsou v našem oprávněném zájmu

Vaše údaje můžeme také zpracovávat abychom mohli sledovat naše oprávněné zájmy nebo zájmy třetích stran.Toto se provádí z následujících důvodů:

- Pro poskytnutí poradenství klientovi a za účelem obchodu.

- Pro obecnou správu a vývoj našich služeb, systémů a produktů.

- Za účelem splnění interních požadavků společnosti Moventum a / nebo spřízněných společností Moventum, včetně řízení rizik a auditu, aby bylo zajištěno řádné a odpovědné řízení společnosti Moventum a spřízněných společností.

- Pro reklamu a průzkum trhu.

- Pro zajištění bezpečnosti a kontinuity našich služeb (včetně IT služeb).

- Pro uplatnění, prosazení nebo obhájení právních nároků.

- Pro prevenci nebo vyšetřování trestné činnosti a pro management rizik a prevenci před podvody.

Náš zájem o příslušné zpracování údajů spočívá na příslušných účelech a nebo je ekonomického charakteru. Pokud je to v souvislosti s určitým účelem možné, používáme ke zpracování Vašich údajů pseudonymizaci a anonymizaci.

3.3. S Vaším souhlasem

V některých případech mohou být Vaše údaje zpracovávané pouze s Vaším souhlasem, o který Vás občas požádáme, např. pro marketingové účely nebo s Vaším výslovným souhlasem v případě určitých kategorií osobních údajů. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, kromě případů, kdy se zpracovávají podle platných zákonů a nařízení.

3.4. Pro splnění zákonné povinnosti

Moventum podléhá různým právním (např. zákony finančního sektoru, zákony proti praní špinavých peněz, daňové zákony) a regulačním povinnostem. Provedené zpracování údajů, které má zajistit, aby společnost Moventum splňovala právní a dohledové požadavky, zahrnuje mimo jiné verifikaci Vašeho věku a Vašich opravňujících dokumentů, opatření k potírání podvodů a praní špinavých peněz, účtování, posouzení rizika a management rizik (včetně vypracování rizikového profilu pro Vás pomocí verifikace Vašich zkušeností a znalostí v oblasti investování), Vaše investice, zjištění investičních preferencí, splnění požadavků a zadání tuzemských a zahraničních dohledových orgánů a orgánů činných v trestním řízení i dodržování daňových kontrol a ohlašovacích povinností.

 

4. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Ve společnosti Moventum zpracovávají Vaše údaje pouze určitá oddělení, abychom tak splnili naše smluvní nebo právní povinnosti nebo příslušné úkoly oddělení (např. provoz, compliance, obchod a marketing). Kromě toho mohou Vaše údaje dostávat tyto subjekty:

- námi jmenovaný zpracovatel údajů (např. poskytovatel služeb), zejména v oblasti IT služeb a tiskových služeb, kteří zpracovávají Vaše údaje podle našeho pokynu.

- veřejné orgány a instituce (např. Lucemburský dohled nad finančními trhy (CSSF) v případě právní nebo dohledové povinnosti.

- příslušní akcionáři, účastníci, spolupracovníci, poradci, oprávnění zástupci, finanční zprostředkovatelé, kontroloři, firmy nabízející služby a veškeré podniky ve skupině nebo dceřiné společnosti firmy Moventum (a jejich příslušní účastníci, spolupracovníci, poradci, oprávnění zástupci).

- subjekty , které jednají Vaším jménem nebo s Vámi mají obchodní vztah, sem patří příjemci plateb, beneficienti, oprávnění zástupci, zprostředkovatelé, clearingové společnosti, clearingové a zúčtovací systémy, společnosti/fondy, jejichž cenné papíry/finanční nástroje máte v držení (pokud máte tyto cenné papíry v držení přes Moventum), atd.

- specializované společnosti , např. Society for Worldwide Interbank Finanncial Telecommunication (SWIFT) a clearingové společnosti, které zpracovávají osobní údaje v souvislosti s finančními transakcemi a které mohou pro tyto účely využívat zpracovatelská centra, jež se nacházejí v Evropské unii nebo v zahraničí (zejména ve Spojených státech).

- externí správci fondů, kteří pro Vás poskytují služby v oblasti správy majetku.

 

5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Je-li to zapotřebí, uchováváme Vaše údaje na dobu trvání našeho obchodního vztahu; sem patří také vypracování a podpis smlouvy. Kromě toho můžeme Vaše údaje zpracovávat po ukončení našeho vztahu k obchodním účelům v souladu s platnými zákony a v souladu s různými povinnostmi ohledně uchovávání a dokumentace, které mimo jiné vyplývají z MiFID II a zákonů pro prevenci praní špinavých peněz. Lhůty pro uchovávání stanovená těmito zákony činí mezi pěti a deseti lety. Lhůtu pro uschování určují také zákonné lhůty, které činí například podle občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku tři roky nebo v některých případech dokonce třicet let.

 

6. Předávají se údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím?

Zemím mimo Evropský hospodářský prostor (EHS) předáváme Vaše údaje jen v rozsahu, který je zapotřebí pro provedení Vašich příkazů (např. Příkazy na transakce s cennými papíry), pro splnění zákonné povinnosti, pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas, nebo pokud se naši poskytovatelé služeb nacházejí v zahraničí (v tomto případě se pro ochranu Vašich údajů použijí příslušná bezpečnostní smluvní opatření).

 

7. Jaké další práva v oblasti ochrany údajů máte?

Za určitých právních podmínek máte právo na přístup ke svým údajům a vznést námitku proti zpracování svých údajů. Máte kromě toho právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů.

 

8. Do jaké míry používáme automatizované rozhodování?

Za určitých okolností může Moventum v jednotlivých případech zpracovávat Vaše osobní údaje metodou pro automatizované rozhodnutí. Pokud v určité situaci sáhneme po takové metodě zpracování, budeme Vás o tom samostatně informovat, pokud to od nás zákon vyžaduje. Za určitých okolností můžete požádat, aby se na vás nevztahovalo automatizované rozhodování, včetně profilování.

 

9. Kdy máte právo vznést námitku proti zpracování?

9.1. Právo vznést námitku týkající se Vaší konkrétní situace

Máte kdykoliv právo ze zákonných a pravoplatných důvodů v souvislosti se svojí konkrétní situací vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů kromě případů, kdy je toto zpracování výslovně stanoveno v zákonných ustanoveních.

9.2. Právo vznést námitku v případě zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu

V rámci zákonem stanovených omezení jsme oprávnění zpracovávat Vaše údaje pro marketingové účely. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů k takovýmto marketingovým účelům. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávány. Vaše právo na vznesení námitky není vázáno na žádné formality. Naše kontaktní údaje najdete v sekci Informace o Moventum S.C.A. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Moventum údaje zpracovává, obraťte se prosím na svého finančního poradce/zprostředkovatele.